Pravidla

Vnitřní pravidla fungování ICM Turnov

 1. Dodržujeme provozní řád a vnitřní pravidla pobytu v ICM. Při jejich porušení je klient vykázán z budovy Městské knihovny Antonína Marka. Odmítá-li se podrobit této sankci, je k případu volána Policie ČR.
 2. Není-li pracovník ICM schopen odpovědět na klientův dotaz okamžitě, učiní tak do tří pracovních dnů telefonicky nebo písemně e-mailem. Dotaz může být posunut k dalším pracovníkům ICM nebo k vedení Městské knihovny Antonína Marka.
 3. Není-li pracovník ICM schopen odpovědět na klientův dotaz přesně, odkáže klienta na příslušnou instituci řešící jeho dotaz.
 4. Není-li pracovník ICM kompetentní k odpovědi v případě, že klient řeší závažný problém, odkáže ho k odborníkovi na danou problematiku.
 5. Sporné situace a stížnosti řeší pracovníci ICM nebo vedení Městské knihovny Antonína Marka.
 6. V případě zjištění trestných činů pracovník ICM postupuje podle Zákona
  č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku a dodržuje svou oznamovací povinnost.

 

Vnitřní pravidla pobytu v ICM

 1. Nemluvíme sprostě a nenadáváme si. (Jedna nadávka = 3x oběhnout knihovnu, druhá nadávka = jít domů…)
 2. Nesaháme na cizí věci.
 3. Udržujeme pořádek: bundy na věšák, tašky pod věšák, boty do řady ke dveřím, odpadky do košů!
 4. Správně třídíme odpad.
 5. Než vejdeme do sálku, očistíme si boty. Na pódium v botách nechodíme.
 6. Než odejdeme, všechno si po sobě uklidíme a zkontrolujeme, že jsme tu nic nezapomněli.
 7. Neječíme, nepereme se a neběháme v sálku ani na chodbě.
 8. Nefackujeme se, nemlátíme se, neubližujeme si, nekopeme se, …
 9. Nemlátíme a neházíme s pytli a polštáři.
 10. Neprovokujeme se.
 11. Neboucháme žádnými dveřmi.
 12. Nezavíráme dveře do kanceláře, zavíráme hlavní dveře.
 13. Zamykáme WC.
 14. Neopíráme se o stoly, s nábytkem zacházíme jemně.
 15. Nesaháme na promítací roletu.
 16. Nabíječku nenecháváme v zásuvce a vracíme ji do kanceláře.
 17. Nikoho nefotíme ani nenatáčíme bez jeho svolení.
 18. Neválíme se po sobě, i když se bezmezně milujeme.

 

EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ

Přijatá v Bratislavě (Slovenská  republika) 19. listopadu 2004 
patnáctým Generálním shromážděním
European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).

Preambule

Ve složité společnosti integrované Evropy, která nabízí mnoho výzev a příležitostí, je pro mladé Evropany stále důležitější přístup k informacím a schopnost analyzovat a využívat je. Práce s informacemi pro mládež jim může pomoci dosahovat cílů a může podporovat jejich aktivní zapojení do společnosti. Informace by měly být poskytovány způsobem, který mladým lidem rozšiřuje možnosti výběru a který podporuje jejich samostatnost a schopnosti.

Z úcty k demokracii, lidským právům a základním svobodám vyplývá právo všech mladých lidí na přístup k úplným, objektivním, srozumitelným a spolehlivým informacím o všech jejich otázkách a potřebách. Toto právo na informace bylo uznáno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy, týkajícím se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Toto právo je také základem činností souvisejících s informacemi pro mládež, jež vykonává Evropská unie.

Úvod

Všestranná práce s informacemi pro mládež pokrývá všechny oblasti, které zajímají mladé lidi, a může zahrnovat celou škálu činností: informování, konzultace, poradenství, vedení, podporu, přátelství, pomoc a školení, vytváření sítí a doporučování specializovaných služeb. Tyto činnosti mohou být prováděny informačními centry pro mládež, prostřednictvím informačních služeb pro mládež v jiných institucích nebo za použití elektronických a dalších médií. Principy této charty jsou určeny pro všechny formy všestranné práce s informacemi pro mládež. Tvoří podklad pro minimální standardy a měřítka kvality, která by měla být zavedena v každé zemi jako základní prvky komplexního, jednotného a koordinovaného přístupu k práci s informacemi pro mládež, která je součástí politiky práce s mládeží.

Principy

Všestranná práce s informacemi pro mládež usiluje o zaručení práva mladých lidí na informace. Následující principy tvoří směrnice pro tuto práci:

 1. Informační centra a služby pro mládež jsou otevřené všem mladým lidem bez výjimky.
 2. Informační centra a služby pro mládež usilují o zaručení rovného přístupu k informacím pro všechny mladé lidi bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným skupinám a mladým lidem se specifickými potřebami.
 3. Informační centra a služby pro mládež jsou snadno přístupné, bez nutnosti domlouvat si schůzku. Jsou pro mladé lidi atraktivní, s přátelskou atmosférou. Provozní doba vychází vstříc potřebám mladých lidí.
 4. Poskytované informace vycházejí z požadavků mladých lidí a z informačních potřeb u nich zjištěných. Pokrývají všechny oblasti, které by mladé lidi mohly zajímat, a vyvíjejí se tak, aby pokryly nové oblasti.
 5. Každý uživatel je respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku je osobní. Je poskytnuta způsobem, který uživatele podporuje, vede je k samostatnosti a rozvíjí jejich schopnost analyzovat a využívat informace.
 6. Informační služby pro mládež jsou bezplatné.
 7. Informace jsou podávány způsobem, který respektuje jak soukromí uživatelů, tak jejich právo na anonymitu.
 8. Informace jsou poskytovány profesionálně, personálem vyškoleným pro tento účel.
 9. Poskytované informace jsou komplexní, aktuální, přesné, praktické a uživatelsky přístupné.
 10. Snahou je zajistit objektivitu poskytovaných informací prostřednictvím plurality a ověřování použitých zdrojů.
 11. Poskytnutá informace je nezávislá na jakémkoli náboženském, politickém, ideologickém a komerčním vlivu.
 12. Informační centra a služby pro mládež se snaží oslovit co největší počet mladých lidí způsoby, které jsou efektivní a vhodné pro různé skupiny a potřeby, a také tím, že jsou kreativní a inovační ve výběru strategií, metod a prostředků.
 13. Mladí lidé mají možnost se vhodnými způsoby zapojit do různých forem práce s informacemi pro mládež na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Práce může mimo jiné zahrnovat: identifikaci informačních potřeb, přípravu a předávání informací, vedení a vyhodnocování informačních služeb, projektů a vrstevnických aktivit.
 14. Informační centra a služby pro mládež spolupracují s ostatními službami a institucemi pracujícími s mládeží zejména ve své geografické oblasti a vytvářejí síť se zprostředkujícími a dalšími organizacemi, které pracují s mladými lidmi.
 15. Informační centra a služby pro mládež mladým lidem pomáhají jak v přístupu k informacím poskytovaným prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií, tak při rozvíjení jejich schopnosti tyto technologie využívat.
 16. Žádný zdroj financování práce s informacemi pro mládež nemá fungovat způsobem, který by bránil informačnímu centru nebo službám v aplikování veškerých principů této Charty.

 

Provozní řád ICM Turnov

 1. Informační centrum pro mládež je zařízení pro děti, mládež i širší veřejnost. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pro všechny bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení.
 2. ICM je přístupné v rámci otvírací doby bez nutnosti domlouvat si schůzku.
 3. Ve výjimečných případech, kdy nebudou provozní důvody dovolovat dodržení otevíracích veřejných hodin, a bude nutno ICM uzavřít, budou o tom klienti a další potenciální uživatelé služeb ICM informováni s dostatečným předstihem formou informace na dveřích ICM a prostřednictvím zveřejnění této informace na webových stránkách.
 4. Informační služby jsou bezplatné – doplňkové služby (kopírování, faxování, Internet, tisk, scanování, prodej informačních tisků …) jsou poskytovány za ceny dle platného ceníku ICM.
 5. Každý uživatel je respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku je osobní.
 6. Informace jsou klientům ICM poskytovány anonymně.
 7. Poskytnuté informace jsou nezávislé na jakémkoliv náboženském, politickém, ideologickém a komerčním vlivu.
 8. Každý návštěvník ICM si může zvolit způsob poskytnutí informace (osobně, elektronicky, telefonicky …).
 9. Veškeré informační materiály (šanony, knihy apod.) se nesmí odnášet mimo prostory ICM a přilehlého sálku. Výjimkou jsou materiály, které jsou na určeném místě volně k odběru.
 10. Šanony, multimédia a deskové hry může zapůjčit pouze pověřený pracovník ICM.
 11. Chce-li návštěvník kopírovat, tisknout či se připojit na Internet, oznámí tuto skutečnost pracovníkovi konajícímu v ICM službu. Dále se řídí jeho pokyny.
 12. V prostorách ICM a jeho okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní a neruší hlukem ostatní návštěvníky a pracovníky ICM.
 13. Pracovník pověřený službou se v provozní době nevzdaluje z ICM, dbá na dodržování zásad bezpečnosti, zachází odpovědně se svěřeným materiálem a vybavením, vede k tomu i návštěvníky ICM – děti, mládež i dospělé.
 14. Po skončení provozní doby opouští služba ICM jako poslední a místnost pečlivě uzamkne. Služba odpovídá za pořádek v opuštěné místnosti.
 15. V prostorách ICM se nekouří.
 16. Do prostor ICM a jeho okolí je zákaz nošení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 17. Při použití Internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacistických a komunistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporujících rasovou či třídní nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže, porušování autorských práv a podobně …
 18. Návštěvníci ICM mohou používat pouze předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoliv programy stažené z Internetu, či donesené na vlastním datovém nosiči.
 19. Za obsah programů a souborů stažených z Internetu nenese provozovatel ICM žádnou zodpovědnost.
 20. Pokud návštěvník ICM zanechá na PC stažená data, tato mohou být obsluhou z PC odstraněna.
 21. Jakkoliv zasahovat do konfigurace a nastavení PC a operačního systému je přísně zakázáno.
 22. Uživatel si může informace z internetu nebo vytvořené na PC odnést na vlastním datovém nosiči, nebo v rámci poskytovaných služeb nechat vytisknout.
 23. Každý návštěvník je povinen před odchodem z ICM uvést své pracovní místo do původního stavu (zasunout židli, uklidit šanon či brožuru …).
 24. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pracovníka ICM.
 25. Za odložené věci neručíme. Hodnotné věci lze uschovat u pracovníka ICM.
 26. V případě hrubého porušení vnitřního řádu ICM může být návštěvník vykázán z prostor ICM.