Pravidla

Vnitřní pravidla fungování ICM Turnov

 1. Dodržujeme provozní řád a vnitřní pravidla pobytu v ICM. Při jejich porušení je klient vykázán z budovy Městské knihovny Antonína Marka. Odmítá-li se podrobit této sankci, je k případu volána Policie ČR.
 2. Není-li pracovník ICM schopen odpovědět na klientův dotaz okamžitě, učiní tak do tří pracovních dnů telefonicky nebo písemně e-mailem. Dotaz může být posunut k dalším pracovníkům ICM nebo k vedení Městské knihovny Antonína Marka.
 3. Není-li pracovník ICM schopen odpovědět na klientův dotaz přesně, odkáže klienta na příslušnou instituci řešící jeho dotaz.
 4. Není-li pracovník ICM kompetentní k odpovědi v případě, že klient řeší závažný problém, odkáže ho k odborníkovi na danou problematiku.
 5. Sporné situace a stížnosti řeší pracovníci ICM nebo vedení Městské knihovny Antonína Marka.
 6. V případě zjištění trestných činů pracovník ICM postupuje podle Zákona
  č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku a dodržuje svou oznamovací povinnost.

 

Vnitřní pravidla pobytu v ICM

 1. Nemluvíme sprostě a nenadáváme si. (Jedna nadávka = 3x oběhnout knihovnu, druhá nadávka = jít domů…)
 2. Nesaháme na cizí věci.
 3. Udržujeme pořádek: bundy na věšák, tašky pod věšák, boty do řady ke dveřím, odpadky do košů!
 4. Správně třídíme odpad.
 5. Než vejdeme do sálku, očistíme si boty. Na pódium v botách nechodíme.
 6. Než odejdeme, všechno si po sobě uklidíme a zkontrolujeme, že jsme tu nic nezapomněli.
 7. Neječíme, nepereme se a neběháme v sálku ani na chodbě.
 8. Nefackujeme se, nemlátíme se, neubližujeme si, nekopeme se, …
 9. Nemlátíme a neházíme s pytli a polštáři.
 10. Neprovokujeme se.
 11. Neboucháme žádnými dveřmi.
 12. Nezavíráme dveře do kanceláře, zavíráme hlavní dveře.
 13. Zamykáme WC.
 14. Neopíráme se o stoly, s nábytkem zacházíme jemně.
 15. Nesaháme na promítací roletu.
 16. Nabíječku nenecháváme v zásuvce a vracíme ji do kanceláře.
 17. Nikoho nefotíme ani nenatáčíme bez jeho svolení.
 18. Neválíme se po sobě, i když se bezmezně milujeme.
EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ

V dubnu 2018 byla přijatá nová Evropská charta informací pro mládež, která nahrazuje starou verzi z roku 2004 a její rozšíření o zásady pro online informace pro mládež z roku 2009.

 

EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ

Přijatá v Cascais (Portugalsko) 27. dubna 2018

dvacátým devátým Generálním shromážděním European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).

Preambule

Žijeme ve složitých digitalizovaných společnostech a v propojeném světě, který nabízí mnoho výzev a příležitostí. Přístup k informacím, schopnost je analyzovat a využívat, je pro mladé lidi v Evropě i mimo ni stále důležitější. Práce s informacemi pro mládež jim může pomoci dosáhnout jejich cíle a podpořit jejich aktivní zapojení do společnosti. Informace by měly být poskytovány způsobem, který mladým lidem rozšiřuje možnosti výběru, podporuje jejich samostatnost a rozvíjí jejich schopnosti.

Dodržování zásad demokracie, lidských práv a základních svobod znamená právo všech mladých lidí na přístup ke komplexním, objektivním, srozumitelným
a spolehlivým informacím z různých oblastí jejich života. Právo na informace bylo uznáno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy, týkajících se informací o poradenství pro mladé lidi v Evropě. Toto právo je také základem pro činnosti související s informacemi pro mládež, jež vykonává Evropská unie.

Úvod

Práce s informacemi pro mládež pokrývá všechny oblasti, které zajímají mladé lidi. Může zahrnovat celou škálu činností (informování, poradenství, podporu, koučování, školení, vytváření sítí a odkazování na specializované služby), jejichž cílem je mladé lidi zapojit a podpořit. Tyto činnosti mohou být prováděny Informačními centry pro mládež, prostřednictvím informačních služeb pro mládež v jiných institucích nebo za použití elektronických a dalších médií. Principy této charty jsou určeny pro všechny formy práce s informacemi pro mládež. Jsou základem pro minimální standardy a měřítka kvality, které by měly být zavedeny v každé zemi jako základní prvky komplexního, finančně zajištěného, jednotného a koordinovaného přístupu k práci s informacemi pro mládež, jenž je součástí politiky práce s mládeží.

Principy práce s informacemi pro mládež
 1     NEZÁVISLOST
1.1    Poskytované informace jsou komplexní, nabízejí přehled dostupných možností a jsou založeny na několika ověřených zdrojích.
1.2    Poskytované informace jsou nezávislé na jakémkoli náboženském, politickém, ideologickém nebo komerčním vlivu.
1.3    Žádné zdroje financování informačních služeb pro mládež neohrožují platnost některé ze zásad této charty.
2     DOSTUPNOST
 2.1    Informační centra pro mládež zaručují rovný přístup k informacím pro všechny mladé lidi.
2.2    Informační centra a služby pro mládež jsou atraktivní, snadno dostupná a viditelná.
2.3    Poskytované informace jsou mladým lidem srozumitelné.
3     INKLUZE
3.1    Informační centra a služby jsou dostupné všem mladým lidem bez jakékoliv formy diskriminace.
3.2    Informační služby jsou poskytovány všem mladým lidem zdarma.
3.3    Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro různé skupiny a jejich potřeby.
4     RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB
4.1    Činnost Informačních center pro mládež vychází z potřeb mladých lidí.
4.2    Poskytované informace zahrnují veškerá témata, která jsou pro mladé lidi důležitá.
4.3    Každý uživatel je respektován jako jedinec a odpověď na každou otázku je individuální, efektivní a přiměřená. 4.4    Informační síť pro mládež má dostatek lidských zdrojů, aby zajistila osobní přístup a kvalitní služby.
5     PODPORA
5.1    Poskytované informace mladé lidi posilují a podporují jejich samostatnost.
5.2    Informační centra pro mládež poskytují mladým lidem informace z oblasti mediální a informační gramotnosti a vedou je tak k bezpečnému a zodpovědnému chování.
5.3    Informační centra a služby pro mládež podporují aktivní občanství a společenskou participaci.
6     PARTICIPACE
6.1    Mladí lidé se podílejí na tvorbě, šíření a vyhodnocování informací o mládeži na různých úrovních a v různých formách.
6.2    Informační centra a služby pro mládež nabízejí prostor pro aktivity peer-to-peer (rovný s rovným).
6.3    Mladí lidé jsou vyzýváni, aby poskytli zpětnou vazbu jako důležitou součást rozvoje informačních služeb pro mládež.
7     ETIKA
7.1    Informační centra pro mládež respektují právo mladých lidí na soukromí, důvěrnost, anonymitu a bezpečí.
7.2    Kritéria pro výběr informací jsou veřejná a srozumitelná. Autor a účel informací jsou jasné a viditelné.
7.3    Všechny vytvořené nebo šířené informace jsou přesné, komplexní, aktuální a ověřené.
8     PROFESIONALITA
8.1    Informační služby pro mládež jsou poskytovány vyškoleným personálem.
8.2    Informační pracovníci mají dostatek znalostí z oblasti mediální a informační gramotnosti.
8.3    Informační centra pro mládež spolupracují s partnery z oblasti formálního i neformálního vzdělávání, aby sledovaly potřeby, hledaly synergie, sdílely odborné znalosti a zajistily zviditelnění informací pro mládež.
8.4    Pracovníci Informačních center pro mládež spolupracují na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni a sdílejí osvědčené postupy
a znalosti.
8.5    Pracovníci Informačních center pro mládež umožní mladým lidem získat znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu využívání digitálních služeb.
9     PROAKTIVITA
9.1    Informační centra pro mládež jsou inovativní při výběru strategií, metod
a nástrojů pro oslovování mladých lidí.
9.2    Pracovníci Informačních center pro mládež mají přehled o aktuálním vývoji, znají příslušné zákony a sledují trendy mezi mladými lidmi.
9.3    Pracovníci Informačních center pro mládež jsou proaktivními hráči v oblasti médií a informací s cílem propagovat kvalitní informace pro mladé lidi. 

Provozní řád ICM Turnov

 1. Informační centrum pro mládež je zařízení pro děti, mládež i širší veřejnost. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pro všechny bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální zařazení.
 2. ICM je přístupné v rámci otvírací doby bez nutnosti domlouvat si schůzku.
 3. Ve výjimečných případech, kdy nebudou provozní důvody dovolovat dodržení otevíracích veřejných hodin, a bude nutno ICM uzavřít, budou o tom klienti a další potenciální uživatelé služeb ICM informováni s dostatečným předstihem formou informace na dveřích ICM a prostřednictvím zveřejnění této informace na webových stránkách.
 4. Informační služby jsou bezplatné – doplňkové služby (kopírování, faxování, Internet, tisk, scanování, prodej informačních tisků …) jsou poskytovány za ceny dle platného ceníku ICM.
 5. Každý uživatel je respektován jako jednotlivec a odpověď na každou otázku je osobní.
 6. Informace jsou klientům ICM poskytovány anonymně.
 7. Poskytnuté informace jsou nezávislé na jakémkoliv náboženském, politickém, ideologickém a komerčním vlivu.
 8. Každý návštěvník ICM si může zvolit způsob poskytnutí informace (osobně, elektronicky, telefonicky …).
 9. Veškeré informační materiály (šanony, knihy apod.) se nesmí odnášet mimo prostory ICM a přilehlého sálku. Výjimkou jsou materiály, které jsou na určeném místě volně k odběru.
 10. Šanony, multimédia a deskové hry může zapůjčit pouze pověřený pracovník ICM.
 11. Chce-li návštěvník kopírovat, tisknout či se připojit na Internet, oznámí tuto skutečnost pracovníkovi konajícímu v ICM službu. Dále se řídí jeho pokyny.
 12. V prostorách ICM a jeho okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní a neruší hlukem ostatní návštěvníky a pracovníky ICM.
 13. Pracovník pověřený službou se v provozní době nevzdaluje z ICM, dbá na dodržování zásad bezpečnosti, zachází odpovědně se svěřeným materiálem a vybavením, vede k tomu i návštěvníky ICM – děti, mládež i dospělé.
 14. Po skončení provozní doby opouští služba ICM jako poslední a místnost pečlivě uzamkne. Služba odpovídá za pořádek v opuštěné místnosti.
 15. V prostorách ICM se nekouří.
 16. Do prostor ICM a jeho okolí je zákaz nošení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 17. Při použití Internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacistických a komunistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporujících rasovou či třídní nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže, porušování autorských práv a podobně …
 18. Návštěvníci ICM mohou používat pouze předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoliv programy stažené z Internetu, či donesené na vlastním datovém nosiči.
 19. Za obsah programů a souborů stažených z Internetu nenese provozovatel ICM žádnou zodpovědnost.
 20. Pokud návštěvník ICM zanechá na PC stažená data, tato mohou být obsluhou z PC odstraněna.
 21. Jakkoliv zasahovat do konfigurace a nastavení PC a operačního systému je přísně zakázáno.
 22. Uživatel si může informace z internetu nebo vytvořené na PC odnést na vlastním datovém nosiči, nebo v rámci poskytovaných služeb nechat vytisknout.
 23. Každý návštěvník je povinen před odchodem z ICM uvést své pracovní místo do původního stavu (zasunout židli, uklidit šanon či brožuru …).
 24. Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů pracovníka ICM.
 25. Za odložené věci neručíme. Hodnotné věci lze uschovat u pracovníka ICM.
 26. V případě hrubého porušení vnitřního řádu ICM může být návštěvník vykázán z prostor ICM.